הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

מסתמן: אזור התעשייה "קריית איתנים" יהפוך משטח לתעשייה לשטח מעורב שימושים הכולל מגורים|עם מי תטיב ההחלטה?

עיריית אשדוד יזמה תכנית כוללת, שמטרתה התחדשות אזור התעשייה "קריית איתנים", המיועד לתעשייה כבדה. עיקרי התכנית שבהכנה הינם הוספת ושינוי שימושים בשטח כך שהופך משטח מיועד בעיקרו לתעשייה לשטח מעורב שימושים הכולל מגורים. בשבוע שעבר, 12 באוגוסט 2019, התכנסה הועדה המחוזית לבניין עיר במטרה לדון בשינוי תכניות לאזור התעשייה הכבדה באשדוד . גבולות התכנית: מדרום: שד' בן גוריון, ממערב: רח' הרצל, ממזרח: בני ברית, מצפון מערב: תוואי מסילת הברזל, רכבת ישראל, מצפון: כביש 41(דרך ניר גלים)

נשאלות השאלות: עם מי עשויה להיטיב התכנית לשינוי ייעוד מתעשייה כבדה לשטח מגורים? האם מבחינה בריאותית, יהיה זה נבון לשכן תושבים באזור התעשייה הכבדה? האם התעשייה הכבדה תוכל להתפתח בעיר באופן הזה?

שינוי תכניות לאזור התעשייה הכבדה אשדוד נדונה בשבוע שעבר בוועדה המחוזית לבניין עיר. בישיבה נכחו: לדה קורסונסקי – נציגת הועדה המקומית אשדוד, ניצה צפריר כהן – לשכת תכנון מחוזית ויוסי ישראלשוילי – לשכת תכנון מחוזית.

רקע לתכנית:

עיריית אשדוד יזמה תכנית כוללת, שמטרתה התחדשות אזור התעשייה "קריית איתנים", המיועד לתעשייה כבדה. התכנית שבהכנה טרם נדונה בוועדה המקומית וטרם הוגשה לוועדה המחוזית. נערכו בעניינה מספר ישיבות תכנון מקדים וכן נקבעו ישיבות קרובות לאור המורכבות התכנונית. התכנית מתואמת עם תכנית המתאר הכוללנית. עיקרי התכנית שבהכנה הינם הוספת ושינוי שימושים בשטח כך שהופך משטח מיועד בעיקרו לתעשייה לשטח מעורב שימושים הכולל מגורים.

התכנית טרם הוצגה לוועדה המחוזית והועדה עדיין לא קיבלה כל החלטה ביחס לתכנית לגופה. עיריית אשדוד יזמה הודעה לפי סעיפים 78-77 לחוק, אשר נדונה ואושרה בוועדה המחוזית ב-7 בדצמבר 2015 ופורסמה ברשומות ב- 2 באוגוסט 2016 ,מאחר ובשטח קיימת מגמה של התחדשות הצומחת מלמטה ובאה לידי ביטוי בהגשת היתרי בניה ובבקשות לשימושים חורגים באזור התעשייה לשימושי מסחר, פנאי, תעסוקה וכו'. מעת אישור הכרזה זו על פי סעיפים 78-77 ,קודמו בקרית איתנים תכניות התואמות לעקרונות התכנית שבהכנה להתחדשות האזור, קודמו היתרי בניה וניתנו אישורים לשימושים חורגים.

התכנית להפיכת אזור התעשייה לאזור מעורב עם מגורים תדון בנובמבר 2019 בוועדה המקומית. מעניין יהיה לראות מי הם חברי המועצה אשר יתמכו בהחלטה זו? והאם הדבר הינו מנוגד בתכלית למצע הבחירות שלהם?

ע"פ הערכת מח' הנדסה בעיריית אשדוד התכנית שבהכנה תוצג לוועדה המקומית בנובמבר 2019 לפיכך מבקשת עיריית אשדוד להאריך את ההכרזה לפי סעיפים 78-77 לחוק בעוד 3 שנים ולקבוע תנאים למתן היתרי בניה לפי סעיפים 78-77 לחוק התכנון והבניה.

החלטת הועדה המחוזית:

הועדה לאחר ששמעה את נציגת הועדה המקומית לגבי התכנית שבהכנה לאזור התעשייה, סבורה שיש צורך להאריך את פרסום ההודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה ובהטלת הגבלות על הוצאת היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק. מטרת צעדים אלה היא הסבר וידוע עקרונות התכנית שבהכנה והכוונה כך שכל פעולה, הליך תכנוני, קידום תכניות מפורטות והיתרים יעשו בתיאום עם הועדה המקומית באופן המונע אישור היתרים אשר עלולים לסכל את מטרותיה של התכנית אשר בהכנה ומימושה. הועדה המחוזית מבהירה, כי ההודעה על הכנת תכנית אינה מהווה אישור לתכנית אשר טרם הוגשה, או אישור למתן שימושים חורגים על סמך התכנית אשר בהכנה. בנוסף, נוכח הודעת הועדה המקומית בדבר הבאת התכנית לדיון בפני הועדה המחוזית בתחילת שנת 2020 ,נראה כי אין הצדקה בהארכת ההגבלות לתקופה נוספת של 3 שנים, אלא נכון יהיה לקבוע שתקופת הארכת ההגבלות תהיה לזמן קצר יותר וככל שיהיה בכך צורך, תגיש הועדה המקומית בקשה להארכה נוספת, לאחר שתסביר לוועדה את הסיבות לחריגה בזמנים שהציגה ותראה שחלה התקדמות בהכנת התכנית, המצדיקה מתן ארכה נוספת להכנתה. לפיכך מחליטה הועדה כדלקמן: א. לפרסם הודעה לפי סעיפים 78-77 לחוק בהתאם לסעיפי החלטת הוועדה מיום 7/12/15. ב. תוקפם של תנאים אלה יהיה עד להפקדת התכנית ,דחייתה ,או עד שיבוטלו התנאים או שישונו על ידי מי שקבעם, או לפרק זמן שלא יעלה על עשרים וארבעה חודשים ממועד סיום תוקף ההודעה הראשונה, הכל לפי המועד המוקדם יותר , וכמפורט בסעיף( 78 א )לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965. ג. תוך שנים עשר חודשים על העירייה להציג לוועדה המחוזית את התקדמות התהליכים בתכנית באזור זה. ד. החלטת הועדה הינה בכפוף לכך שהודעה על הארכת התקופה תפורסם בהקדם בהתאם לדרישות החוק. ככל שלא תפורסם הודעה בתוך 60 ימים ממועד הפצת החלטה זו, יראו החלטה זו כבטלה. ההחלטה התקבלה פה אחד.

חברי ועדה שנכחו בדיון: רחל קטושבסקי, אסתי ורהפטיג, ניצן עמיר, חגי סלע, אירינה ניידמן.

להלן פרוטוקול הועדה מיום: 12/8/19:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.