מיליונים רבים יצאו מקופת העירייה על פרויקט התחבורה. אז למה ראש העיר טוען אחרת?

בשעה האחרונה, קיבלו תושבי העיר אשדוד הודעת סמס מראש העיר, ד״ר יחיאל לסרי, אשר בה הוא מזמין את התושבים לצפות בנסיעת מבחן בכביש הרצל ומציין, כי מדינת ישראל מימנה את הפרויקט כולו. האומנם?

בשעה האחרונה, שלח ראש העיר ד״ר יחיאל לסרי, הודעת סמס לתושבי העיר ובו הוא מזמין אותם לנסיעת מבחן בציר הרצל רווי התאונות לאחרונה. בהודעתו, בחר לציין ד״ר לסרי, כי הפרוייקט מומן כולו על ידי מדינת ישראל. בדו״ח מבקר המדינה נכתבו דברים אחרים לגמרי בעניין המימון.

מה גורם לראש העיר לכתוב לתושבי העיר דברים אשר מבקר המדינה סותר אותם בדו״ח שלו?

בהתאם לדו״ח מבקר המדינה, הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלנים: נכון לאוקטובר 2018, צפי החשבון הסופי של אחד משני הקבלנים שהעירייה התקשרה עימם לביצוע העבודות בצירי ההעדפה, עמד על כ-45.6 מיליון ש"ח כולל מע"ם, כלומר כמעט בגובה העלות על פי הסכם ההתקשרות עימו, וזאת מבלי שבוצעו כל העבודות מושא ההתקשרות שעלותן אינה ידועה בשל שינוי תכנוני שהעירייה ביקשה לעשות. צפי החשבון לקבלן השני עומד על כ-67.8 מיליון ש"ח כולל מע"ם לביצוע ציר העדפה אחד, דהיינו חריגה של כ-24.1 מיליון ש"ח לעומת עלות ביצוע הציר לפי כתב הכמויות. נוסף על כך, הקבלן השני העביר לעירייה דרישת תשלום לפיצוי בסך כולל של כ-26 מיליון ש"ח מעבר לחריגה בצפי החשבון הסופי שלו.

בישיבותיה באפריל ובמאי 2017 אישרה מועצת העירייה להגדיל את היקף ההתקשרות עם שני הקבלנים האמורים מבלי שהגדלה זו נדונה ואושרה בוועדת הכספים ומבלי שהועברו לחברי המועצה נתונים נדרשים לצורך קבלת החלטה מושכלת בעניין, אף שחלקם ביקשו לקבלם.

לאחר שמנכ"ל העירייה וראש העירייה הציגו לחברי המועצה את הנתונים בעמימות החליטה המועצה להגדיל את התקציב של שני הקבלנים בסך כולל של 35 מיליון ש"ח, ומהם 15 מיליון ש"ח שיוקצו מתקציב העירייה לשנת 2017.

לפי פקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן – פקודת העיריות), ועדת כספים היא ועדת חובה בעיריותוחבריה הם מקרב חברי מועצת העירייה. תפקיד הוועדה לבחון את ההקצאות השונות של משאבי העירייה ולייעץ למועצה בכל ענייני הכספים של העירייה.

למכרז שפרסמה העירייה צורף כתב כמויות שכלל פרק שכותרתו "עבודות במימון 100% עירייה". סכום עלות מרכיבי העבודה הנקובים בפרק זה עמד על כ-10.8 מיליון ש"ח כולל מע"ם. ביוני 2016 העביר מנכ"ל העירייה למשרד התחבורה התחייבות ולפיה העירייה תממן באופן מלא עבודות בהיקף כספי של כ-13.5 מיליון ש"ח, כולל העמסות של הוצאות ניהול, אבטחת איכות ובצ"מ. העתק ממכתב זה הועבר לראש העירייה ולגזבר העירייה.

מנכ"ל העירייה מסר לצוות הביקורת בספטמבר 2018, כי מדובר בעבודות לשיקום כבישים (הוספת שכבה שלישית של אספלט לכבישים בנתיב לרכב פרטי), לשדרוג עמודי תאורה ולתוספת לגינון לצורך שדרוג הסטנדרט של משרד התחבורה. המנכ"ל הוסיף כי התחייבות זו תקפה גם למועד עריכת הביקורת, אך הביצוע בפועל של מרכיבים אלו והחיוב בגינם טרם הסתיימו, ויש חילוקי דעות בין העירייה לבין משרד התחבורה בנוגע למרכיבים שאמורים להיכלל במימון מלא של העירייה.

נמצא, כי עיריית אשדוד העבירה את ההתחייבות למשרד התחבורה מבלי לדון בה או לאשר אותה במועצת העירייה ובוועדת הכספים, וממילא הן לא אישרו מקור תקציבי למימון התחייבות זו לפני העברתה.

משרד מבקר המדינה מעיר לראש העירייה, למנכ"ל העירייה ולגזבר העירייה על שהעבירו למשרד התחבורה התחייבות למימון עבודות בהיקף של כ-13.5 מיליון ש"ח מבלי שאושרה במועצת העירייה ובוועדת הכספים. מתן התחייבות כספית ללא ידיעה ואישור של חברי המועצה ומבלי שאושר לה מקור תקציבי פוגע בכללי מינהל תקין ועשוי לפגוע באיזון התקציבי.

העירייה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, כי עד מועד מתן התשובה היא מימנה בפועל כ-10 מיליון ש"ח בעבור אותם מרכיבים חריגים. העירייה הוסיפה כי בדיון של ועדת הכספים מנובמבר 2016, דהיינו לאחר העברת ההתחייבות, אושר תקציב פיתוח ממקורותיה העצמיים של העירייה שכלל תוספת של 6 מיליון ש"ח לשנת 2017 ועוד כ-7.5 מיליון ש"ח "לשנים הבאות", למימון עבודות במסגרת פרויקט התחבורה בת קיימה.

לפי דו״ח המבקר, מפרוטוקול דיון של ועדת הכספים מנובמבר 2016 עולה, כי לא ניתן פירוט לגבי מהות התקציב שאושר ולא פורטו העבודות שהוא מיועד להן.

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה, כי אישור התקציב בוועדת הכספים נעשה לאחר שעברו יותר מחמישה חודשים ממועד העברת ההתחייבות האמורה למשרד התחבורה ומבלי שניתן פירוט למהות התקציב ולעבודות להן הוא מיועד.

בישיבת מועצה נוספת שהתקיימה כחודש לאחר מכן נדון נושא "התאמת התקצוב להגדלת היקפי הסכומים בפרויקט הגל הירוק". מנכ"ל העירייה פתח את הדיון באומרו כי העירייה זקוקה להחלטה דומה גם בנוגע לקבלן ב', דהיינו כפי שנעשה בישיבת מועצה קודמת שבה הוחלט בעניינו של קבלן א'. המנכ"ל ציין כי העירייה רוצה להגדיל את היקף ההתקשרות עם קבלן א' ב-17.3 מיליון ש"ח – מ-36.5 מיליון ש"ח ל-53.8 מיליון ש"ח, ואת היקף ההתקשרות עם קבלן ב' ב-12 מיליון ש"ח – מ-50.4 מיליון ש"ח ל-62.4 מיליון ש"ח. המנכ"ל ציין כי "הסטייה מגיעה משני מקומות: 1. סטיית כמות 2. סטיית סטנדרט", כאשר סטיית הכמות היא כ-30% מסך ההגדלה הנדרשת שעמדה על 35 מיליון ש"ח כולל מע"ם, דהיינו כ-10.5 מיליון ש"ח.

הועלה כי הנתונים על היקפי ההתקשרות עם הקבלנים שמנכ"ל העירייה הציג בדיון שונים מהנתונים בכתב הכמויות שהוא חלק ממסמכי ההתקשרות עם הקבלנים. המנכ"ל לא פירט בישיבת המועצה מהם המרכיבים שבגינם נדרשת הגדלת התקציב ולא צירף כתב כמויות מפורט המסביר את הגדלת התקציב.

לגבי מקורות המימון לתוספת התקציבית של 35 מיליון ש"ח ציין המנכ"ל: "מקורות מימון הפוטנציאלים שעומדים לרשותנו הם מו"מ מול משרד התחבורה ומשרד האוצר לעניין סטיית הכמות וסטיית המחיר, צופה שחלק ניכר מהפער יוכר על ידם". מנכ"ל העירייה הוסיף כי הוא מבקש להגדיל את תקציב העירייה לשנת 2017 ב-17 מיליון ש"ח לצורך מימון חלק מהתוספת התקציבית הנדרשת. ראש העירייה ציין: "[אני] מאמין וכמעט בטוח שלא נצטרך להוציא מכספי העירייה אפילו שקל ומאמין שנצליח להתארגן בתוך התקציב עצמו".

לאחר ההצבעה נרשם בפרוטוקול, כי המועצה החליטה "לאשר הגדלת התקציב הקבלני לפרויקט הגל הירוק בסך 35 מיליון ש"ח כמימון ביניים ממלוות… סך הכל ההגדלה המבוקשת 35 מיליון ש"ח כאשר 15 מיליון יילקחו מתוך תקציב 2017… מקורות המימון עירייה ומקורות חוץ". עוד הוחלט "לאשר הגדלת ההתקשרות בין עיריית אשדוד לבין הקבלנים עד 50%".

לעניין החלטה זו יש לציין, כי לפי הנתונים שהציג מנכ"ל העירייה, הגדלת היקפי ההתקשרות עם הקבלנים ב-50% היא למעשה הגדלה בסכום של כ-50 מיליון ש"ח (כולל מע"ם) ולא 35 מיליון ש"ח כפי שהוצג. וזאת בהתאם לדו״ח מבקר המדינה.

אחד מחברי המועצה אמר בדיון: "קשה לדון על נושא כשאין דף עם מספרים מול עיני החברים וב-5 דקות אי אפשר לדון בהגדלה של 50% בהיקף של מכרז, מבקש לקבל את הנתונים בכתב". חבר מועצה אחר הוסיף כי התוספת צריכה לבוא בסוף העבודה ולא בשליש הראשון של העבודה. חבר מועצה אחר שאל "מה היתה הבעיה להעביר נייר מסודר לחברי המועצה לפני הדיון בישיבה… וכי יש סממנים של חיפזון מסוים… כשלא מביאים סכומים מביא הדבר לפתח של עננה לא חיובית". חלק מחברי המועצה דרשו לקבל את אישור ועדת הכספים לפני הדיון במועצת העירייה. בתגובה אמר ראש העירייה כי הוא "מבקש מהפקידות להציג מסמכים לפני הדיונים… הדחיפות היא בשל השינויים שהגיעו ממש בחודש האחרון… וכי יעבירו את הנתונים בוועדת הכספים". 

לאחר שחברי המועצה הצביעו בעד ההחלטה להגדיל ב-35 מיליון ש"ח כולל מע"ם את התקציב לשני הקבלנים, ברוב של 15 חברים לעומת שישה מתנגדים, הוחלט ברוב דומה שלא להביא את הנושא לאישורה של ועדת הכספים, וזאת בניגוד לדרישת חלק מחברי המועצה.

חברי המועצה אישרו כמהפעמים את הגדלת תקציבהפרויקט בלי שהיו בידיהםנתונים מפורטים על המרכיביםשהגדלתם נדרשת ועל גובההתקציב שהעירייה צריכהלהעמיד ממקורותיה לטובתמימון עבודות שונות בפרויקט.

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה על שלא הביאו את הנושא לאישור ועדת הכספים של העירייה. יתרה מכך, הם לא הבהירו בישיבת המועצה אילו מרכיבים יהיו במימון מלא של העירייה, ולא פירטו מהם המרכיבים בהיקף של 70% שהם "סטיית סטנדרט" ומהם המרכיבים בהיקף של 30% שהם "סטיית כמות", לרבות מיקומם, היקפם ופירוט עלותם. מנכ"ל העירייה וראש העירייה הציגו לחברי המועצה את הנתונים בעמימות, והחלטת המועצה אינה ברורה ונתונה לפרשנות בנוגע להיקף ההגדלה ולאיזה סכום מתוכה יהיה במימון העירייה. אופן הצגת הנתונים מנע מחברי המועצה לקבל החלטה מושכלת ופגע בעקרון השקיפות.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברי המועצה על שהצביעו בעד ההחלטה לאשר תוספת תקציבית משמעותית מבלי שהיה בידיהם מידע הכרחי לצורך קבלת החלטתם, כדוגמת הצרכים המפורטים להגדלת התקציב והמקורות התקציביים שישמשו לצורך זה, וכן ההשלכות של הגדלה זו על תקציב העירייה; וזאת, אף שהובהר להם כי הנושא לא עבר את אישורה של ועדת הכספים, והם גם סירבו לאפשר לוועדת הכספים לדון על הגדלה תקציבית זו. התנהלותם זו של חברי המועצה רוקנה מתוכן את תפקידם וחובתם לפעול בנאמנות כמשרתי ציבור.

בנובמבר 2017, כחצי שנה לאחר ישיבת המועצה לעיל, אישרה ועדת הכספים של העירייה, במסגרת אישור תקציב הפיתוח לשנת 2018, סכום של 10 מיליון ש"ח בלבד ממקורותיה העצמיים לטובת "תכנון וביצוע גל ירוק". מפרוטוקול הדיון עולה כי מנכ"ל העירייה הסביר לחברי הוועדה כי העירייה צריכה להעמיד תקציב בסך 13 מיליון ש"ח, כאשר כ-50% ממנו נדרש למימון עבודות חשמל וגינון, וקבע כי "מעריכים בסופו של דבר שייצא חצי מהסכום הזה". המנכ"ל ציין כי יש סכום נוסף, "באזור 20 [מיליון ש"ח]", שנדרש לצורך שדרוג סטנדרט והגדלת כמויות (ראו להלן). המנכ"ל הציג את הדרישות ללא כל פירוט של הסכומים ושל היקף העבודות שהעירייה נדרשת לממן. בדצמבר 2017 אישרה מועצת העירייה את החלטת ועדת הכספים.

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למנכ"ל העירייה על שלא פירט באופן בהיר לחברי ועדת הכספים לאיזה צורך מיועדים 10 מיליון ש"ח שהעירייה נדרשת לממן בפרויקט, ולא ציין אם מימון זה הוא חלק מהתוספת התקציבית בסך 35 מיליון ש"ח שאישרה המועצה כחצי שנה קודם לכן, או נוסף עליה. התנהלות זו פגעה ביכולתם של חברי המועצה לקבל החלטה מושכלת.

העירייה לא בחנה אתהמשמעויות התקציביותוהמשפטיות של החלטתה עלשדרוג הסטנדרט של מרכיביהפרויקט ואת השלכות ההחלטהעל ביצוע הפרויקט, וממילא לאקיימה דיון על הנושא במועצתהעירייה ועם משרד התחבורהלפני ביצוע השינוי בשטח.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברי המועצה שאישרו כמה פעמים את הגדלת תקציב הפרויקט מבלי שהיובידיהם נתונים מפורטים על המרכיבים שהגדלתם נדרשת ועל גובה התקציב שהעירייה צריכה להעמיד ממקורותיה לטובת מימון עבודות שונות בפרויקט, שיכלו לסייע להם בקבלת החלטה מושכלת. אישור הגדלת התקציב על ידי חברי המועצה מבלי שהיו בידיהם הנתונים המפורטים הפכה אותם לחותמת גומי ורוקנה את תפקידם מתוכן.

להלן הודעת סמס אשר הגיעה למספר גדול של תושבי העיר:

אריאל שלום,
אני מזמין אותך לנסיעת היכרות עם פרויקט התחבורה המתקדמת בעיר המדהימה שלנו.
מדינת ישראל בחרה באשדוד כעיר מודל ומימנה את הפרויקט כולו.
בואו נצא לדרך…
יחיאל
https://youtu.be/h-cNrD6KHfQ,-AoNIQmLpMzDJKVB0SMMxVOmmEqIFuveP


אולי תתעניין ב...

שריפה גדולה במחסן לכלי רכב חדשים

צוותי כיבוי והצלה יצאו לטפל בשריפת מחסן לכלי רכב לפני מסירה ברח האשלג . דווח …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

שינוי גודל גופנים