הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

ועדת הערר המחוזית תכריע: האם ייבנו מגדלי מגורים על הפארק ברובע ט״ו?

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה תתכנס בחודש הבא, 04/04/22 ותדון פעם הנוספת בערר שהוגש על ידי תושבי רובע ט״ו כנגד התכנון לבנות מגדלי מגורים על הפארק הירוק ברובע. על הסיבוב הפוליטי המכוער שנעשה על התכנית וכמובן, כל הפרטים הכי מרתקים כאן

זוכרים את מחאת תושבי רובע ט״ו עוד בשלהי שנת 2017-2018? מספר הפגנות גדולות של תושבי הרובע כשנה לפני בחירות 2018 איימו להרעיד את המערכת הפוליטית ולוו במספר פוליטיקאים. היו מי שגרפו מהמחאה הון פוליטי לא קטן ואפילו חברת מועצה אחת, שנכנסה בעיקר על הטיקט הזה ומאז קולה נדם בקשר לרוב הסוגיות העירוניות.

תושבי רובע ט״ו מתמידים בעקשנות למנוע בניה רוויה בחלק של הפארק, אם כי, כל מאבק סופו לגווע ולהאט את הקצב שלו, ככל שהשנים חולפות.

זה המקום להזכיר את מיכל צורף-גבאי ז״ל, אשה מלאת מרץ שהייתה ממובילי המאבק נגד הבניה הרוויה באיזור הזה ברובע ט״ו ובשנה האחרונה נפטרה בטרם עת, לאחר שנאבקה במחלה קשה. מיכל ז״ל היתה הדלק המניע מאחורי המחאה, שנראה, כי עבר וחלף זמנה.

מיכל צורף-גבאי ז״ל – הדלק מאחורי מחאת רובע ט״ו

בחודש שעבר, מרץ 2022, התכנסה ועדת הערר, דנה בתכנית וקבעה לדון בה שוב בחודש הבא, אפריל 2022.

התכנית המופקדת הציעה עיבוי במרכז הרובע ע"י הוספת 694 יח"ד בבנייה רווייה במבנים בני 13-27 קומות, חזית מסחרית, שטחים למבני ציבור ושטח ציבורי פתוח. בגרסתה הנוכחית מציעה התכנית הוספת 250 יח"ד. הבינוי המוצע הינו למבנים בני 15-20 קומות. הוועדה המחוזית החליטה על הפקדת התכנית בתנאים ביום ה-2.10.2017. התכנית הועלתה לדיון חוזר בדבר הפקדתה ביום ה-26.2.2018 לצורך הפקדת טבלת הקצאה עדכנית )עקב עריכת חלוקה חדשה בשטח התכנית( ובחינת נושא ההצללה. ביום ה-31.12.2018 נערך דיון ב-6 התנגדויות שהוגשו לתכנית. במהלך הדיון הציגה הרשות המקומית בפני הועדה חלופה סכמתית המצמצמת את מספר יח"ד ל-200 ורשות מקרקעי ישראל הציעה מספר חלופות המצמצמות את היקף יח"ד ל-500-550 דירות.

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה התכנסה בינואר 2021 והכריעה את סוגיית הערר במרץ 2021. כאמור, ב-4/3/21 יצאה ההחלטה מטעמה של יו״ הועדה עו״ד שמרית גולן ובה היא החליטה, בסיוע הוועדה ולאחר דיון, לקבל את הערר.

ועדת העררים תתכנס שוב בחודש הבא, אפריל 2022, ותגיע להכרעה נוספת בעניין.

התכנית היא תכנית מפורטת, החלה בשטח של כ-63 דונם ברובע ט"ו באשדוד, בין מפגש שד' גורדון ושד' רוטשילד לבין רח' חנה רובינא.
מטרת התכנית כפי שאושרה, על פי האמור בה, היא תכנון שכונה הכוללת מגורים, מסחר ומבני ציבור.

על פי דברי ההסבר לתכנית:


"במסגרת המאמץ העירוני של העיר אשדוד לעיבוי השטח העירוני, נמצא המתחם מתאים לתוספת של מרכז אזרחי עירוני לרובע ט"ו הכולל מגורים, שטחי מסחר, מוסדות ציבור ופארק מרכזי לשכונה. […] התכנית עושה שינוי בשטח התכנית המוגדר לשצ"פ (שטח ציבורי פתוח) ומבנים ומוסדות ציבור, ומגדירה מחדש אזור זה עבור שצ"פ, מוסדות ציבור, דרכים, ומגרשי מגורים שבחלקם משולבים שטחי מסחר ומוסדות ציבור. התכנית מציעה בחלקה הצפוני אזור למוסדות ציבור, בנוסף לבתי הספר אופק ויצחק רבין הקיימים ממזרח וממערב לשכונה, וכן יצירת פארק עירוני במזרח ובמרכז המתחם עם קשר לשדרות רוטשילד ולציר הירוק של שד' הרצל. התכנית מציעה מגוון של מגרשים למגורים בבניה רוויה בני 15, 17 קומות, מבנים המשלבים מסחר ומגורים – קומת מסחר ו-15, 18 קומות מגורים. התכנית כוללת סה"כ 250 דירות (יח"ד). החזית המסחרית משולבת במגרש הממוקם לאורך שדרות רוטשילד. הצפיפות הממוצעת בתכנית הינה 39 יח"ד לדונם".
התכנית הוגשה על ידי רמ"י במאי 2017, כשבמקור ביקשה להוסיף כ-750 יחידות דיור (יח"ד) בצפיפות של 37 יחידות דיור לדונם, וכללה ייעודים נוספים. התכנית עמדה בתנאי הסף ביולי 2017. ביום 2.10.2017 החליטה הוועדה המחוזית להפקיד את התכנית במספר תנאים.

כרקע להחלטה צוין:


מדובר במתחם המיועד לעיבוי השטח העירוני ברובע ט"ו באשדוד הכולל תוספת של 748 יח"ד בבנייה רוויה ובנוסף שטחים למבני ציבור ושטחי מסחר. התכנית מציעה מבנים בני -9 27 קומות וכי סביבת התכנית מאופיינת בעיקר במבני מגורים נמוכים, בני קומה אחת עד שתיים. בפני חברי הוועדה הוקרא מכתב מתאריך 26.9.2017 שנשלח ע"י נציגים של תושבי השכונה, לפיו ראש העיר ומהנדס העיר התחייבו לערוך בחינה מחודשת של התכנית וכי יש לבצע חשיבה מחודשת על מתכונת התכנית בשיתוף התושבים. כמו כן, הוצגה בפניה הוועדה עמדת עיריית אשדוד לפיה היא תומכת בקידום התכנית במתכונתה הנוכחית, תוך הקפדה על סטנדרט בניה גבוה. הועדה מציינת כי היא רואה בעיבוי עירוני פתרון רצוי והכרחי לנוכח הצורך האסטרטגי בתוספת משמעותית של יחידות דיור וכי אופי של בנייה רוויה הוא בלתי נמנע בתחום השטח העירוני. על כן, היא רואה לנכון לקדם את התכנית במתכונתה הנוכחית על אף מיקומה במרחב שהבניה והצפיפות בו נמוכה".
ביום 28.2.2018 דנה הוועדה המחוזית שוב בהפקדת התכנית, מאחר שבעקבות פרצלציה שנערכה בקרקע על ידי עיריית אשדוד, היה צורך לעדכן את טבלת ההקצאה. כמו כן, בעקבות תוצאות בדיקת ההצללה שנערכה, הוחלט על הפחתה של 3-6 קומות (54 יחידות דיור) בשלושה בניינים הפונים לרח' גורדון, כך שהתכנית הופקדה כשהיא כוללת 694 יחידות דיור. התכנית הופקדה באוגוסט 2018 והוגשו לה התנגדויות מטעם תושבי הרובע והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד, וכן "התנגדות עצמית" מטעם רמ"י.

ביום 31.12.2018 דנה הוועדה המחוזית בהתנגדויות, והחליטה כדלקמן:

"הועדה המחוזית הפקידה תכנית זו מתוך הכרה בשינוי שהתכנית מציעה ברובע טו'. זהו שינוי ברוח צו השעה, התואם מדיניות הממשלה התומכת בהוספת יח"ד, הגדלת צפיפות יחידות והגברת אינטנסיביות עירונית תוך שמירה, ככל הניתן, על שטחים פתוחים. הרשות המקומית הציגה בפני הועדה חלופה סכמתית המצמצמת את מספר יח"ד ל- 200. לעומת זאת, רשות מקרקעי ישראל הציעה מספר חלופות המצמצמות את היקף יח"ד ל–500 550 יח"ד במצגת מנומקת. הועדה רואה בתכנית המוצעת תכנית חשובה המשפרת את המרחב הקיים, מייצרת כיכר עירונית, משלבת בין מבני הציבור והשטח הציבורי הפתוח וקובעת עירוב שימושים. כמו כן, מציינת הועדה, כי התכנית אושרה מבחינה פרוגרמטית וכן מבחינה תחבורתית גם בהתייחס ל- 700 יח"ד במרחב זה. יחד עם זאת, בעת הדיון ובמסמכי ההתנגדויות עלו שתי סוגיות מהותיות שיש לדעת הוועדה לבחון כבסיס לקבלת החלטה בתכנית:

א. הטענה כי אין צורך במסחר בהיקף המוצע בתכנית מאחר והמסחר המאושר ברובע אינו בשימוש.
ב. הטענה כי התכנון המוצע יצור הצללה על 11 בנייני מגורים ברחובות יעל ונעמי, ייצור הצללה עצמית על חלק מהמבנים ובמיוחד על מבנה ביה"ס ומבני גני ילדים וכן יצליל על השצ"פ המרכזי וכי ניתן להציע מיקום אחר של הייעודים השונים באופן שיטיב בהרבה את מצב ההצללה.
הוועדה מבקשת ממגיש התכנית לערוך בדיקה נוספת בטענות האמורות לעיל ומורה להגיש לוועדה בדיקה פרוגרמטית ותיעוד שימוש בפועל לשטחי המסחר הקיימים והמאושרים ברובע טו וברובעים הסמוכים לו. כמו כן על מגיש התכנית להציע מספר חלופות תכנון, בליווי מודלים לבדיקת הצללה, שיציעו הקטנת השפעות ההצללה כאמור, לרבות חלופות המצמצמות את מס' יח"ד בתכנית תוך שימת לב לעיבוי רובע טו' והוספת יח"ד באופן משמעותי ברובע, כפי שנאמר בפתיח להחלטה זו. הוועדה מציינת, כי המיקום המרכזי של התכנית הינו אידאלי לעיבוי מרקם השכונה וליצירת מרחב איכותי ברובע. הועדה מבקשת, בנוסף, לקבל מעיריית אשדוד הנמקה מפורטת להצעתם לצמצום מספר יח"ד ל-200".
ביום 16.9.2019 דנה הוועדה המחוזית בטענות המתנגדים ובחלופות התכנון השונות שהוצעו לה, והחליטה לשקול קבלת חלק מההתנגדויות, בעניין הצפיפות ומספר יחידות הדיור בתכנית, המפרים את המרקם הקיים, כך שהתכנית תאפשר בשלב זה תוספת של כ-250 יחידות דיור במקום 694; ייקבע תמהיל של 40% יחידות דיור קטנות; יוגדרו 2,000 מ"ר לשימושים מעורבים למסחר ולתעסוקה שניתן יהיה לנצלם בהתאם לצורך; הבינוי יונמך ל-6 עד 20 קומות במבנים צרים בעלי מרווח משמעותי ביניהם, מטעמי הצללה; יוסדר רישום השטחים הציבוריים המשולבים במגרשי המגורים על שם הרשות המקומית; תעודכן רשימת השימושים הציבוריים תחת ייעוד "מבנים ומוסדות ציבור" תוך
בדיקת משפחות השימושים הנדרשות בעתיד בשטח.
הוועדה המחוזית הורתה על פרסום השינויים הנ"ל לפי סעיף 106(ב) לחוק. לשינויים הוגשה התייחסות מטעם רמ"י, שהתנגדה להפחתת מספר יחידות הדיור בתכנית ולביטול שטחים המיועדים למבני ציבור לטובת שצ"פ (שטח ציבורי פתוח). ביום 14.9.2020 דנה הוועדה המחוזית בטענות רמ"י, והחליטה לדחותן. הוועדה המחוזית קבעה, כי החליטה על צמצום השטח המיועד לבינוי בתכנית, באופן המאפשר תוספת בינוי עתידית אם וכאשר תתאים למתחם, בהתאם לצורכי העיר, יכולת הנשיאה של הרובע והמרקם הסובב, ועל כן הוגדר המתחם כשטח ציבורי פתוח שאינו מיועד בשלב זה לבינוי.

הוועדה המחוזית עמדה על כך, כי החלטתה לא הפחיתה את צפיפות הדיור המתוכננת אלא את מספר יחידות הדיור בלבד, והצפיפות בתאי השטח שנותרו בייעוד מגורים זהה לצפיפות בתכנית שהופקדה במקור, וגבוהה מהקבוע בתכניות המתאר העירוניות והארציות.
הוועדה המחוזית ציינה, כי צמצום מתחם הבינוי השאיר את בחינת נושא ההצללה בחלק המזרחי לדיון בבינוי העתידי, וכי החלטתה לצמצם את השטח המיועד לבינוי למגורים לא נבעה בעיקרה משאלת ההצללה.
הוועדה המחוזית דחתה את ההתנגדות לביטול שטחי מבני ציבור וקבעה כי בשטח התכנית נכללים כ-8.6 דונם בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, בנוסף לשטחי ציבור ששולבו בתאי שטח המיועדים למגורים, ללא שינוי משמעותי ביחס לגרסת התכנית שכללה כ-700 יחידות דיור (שמספרן הופחת ל- 250). לפיכך, קבעה הוועדה המחוזית כי מדובר בעודף משמעותי של שטחים למבני ציבור ואין מקום לקבוע מגרש נוסף בייעוד זה.
על החלטה זו הוגש הערר.

טענות סף


הוועדה המקומית טוענת כי מדובר בערר תיאורטי, מכיוון שמלכתחילה מדובר בתכנית איחוד וחלוקה בהסכמה, החלה על קרקעות בבעלות עיריית אשדוד בייעוד שצ"פ ושב"צ (שטח בנייני ציבור) במצב המאושר. הוועדה המקומית טוענת, כי בהמשך, חזרה בה העירייה מההסכמות לתכנית כפי שהוגשה, ובהתאם להתנגדות שהוגשה על ידי מהנדס העיר, הסכימה רק לתכנית מצומצמת יותר, שתגרע שטחים ציבוריים בהיקף קטן משמעותית, ותוסיף 250 יחידות דיור בלבד

אשר כל שינוי לכך ידרוש את קידום התכנית כתכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמה.
הוועדה המקומית טוענת כי אין כל אפשרות חוקית לקדם ולאשר את התכנית במתווה שאותו ביקשה
רמ"י ללא הסכמת העירייה, ועל כן החלטת הוועדה המחוזית לקדם ולאשר את התכנית באופן מצומצם יותר, התואם לעמדת הוועדה המקומית, היא האפשרות היחידה להמשך קידום ואישור
התכנית.
בתשובה לטענות העוררים, טוענת הוועדה המקומית כי רק 14 מ"ר משטח התכנית הם בבעלות רמ"י, אך עדיין מדובר בשתי בעלויות נכון להיום, וקידום התכנית כתכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמה מחייב דיון מחודש בהפקדתה. הוועדה המקומית מוסיפה כי לא מקובל לוותר על שטחים ציבוריים ללא קביעת שטח ציבורי חלופי, וכי כשהעירייה נתנה את הסכמתה לתכנית, טרם נעשתה הבדיקה הפרוגרמתית הכלל-עירונית והעירייה טעתה לחשוב כי אין צורך בשטחים הציבוריים. הוועדה המקומית טוענת כי אם תחזור בה מהסכמתה לטבלאות ההקצאה, ספק אם ניתן יהיה להעביר את
הבעלויות.
הוועדה המקומית טוענת כי רמ"י היא אחת מיזמי התכנית וממגישיה, וככזו לקחה חלק פעיל בקידום
התכנית ואף הגישה טענות לפי סעיף 106(ב). הוועדה המקומית טוענת כי הדרך הנכונה לערור על החלטת הוועדה המחוזית, העומדת בפני מגיש תכנית, או מי שהתנגדותו או טענותיו נדחו, היא בקשת רשות לערור ליו"ר הוועדה המחוזית, בהתאם להוראות סעיף 110(א)(2) לחוק. הוועדה המקומית מציינת כי מי שהגישה את הבקשה לארכה היא מ"מ נציג רמ"י בוועדה המחוזית, שגם העלתה את הטענות בשם רמ"י לפי סעיף 106(ב) לחוק.
הוועדה המקומית טוענת כי המסלול העומד בפני רמ"י ונציגיה הוא הגשת בקשת רשות לערור, וזאת בתוך 15 יום ממועד ההחלטה, כלומר לכל המאוחר עד ליום 1.10.2020; או הגשת בקשה לדיון חוזר במליאת הוועדה המחוזית בהתאם לסעיף 11ד לחוק. אולם, בקשות כאלה לא הוגשו במועד. הוועדה המקומית מוסיפה כי סעיף 47א לחוק אוסר על חבר מוסד תכנון שהוא נציג של גוף אשר יזם את התכנית המובאת לדיון, או אשר הגיש התנגדות או ערר לאותה תכנית, להשתתף בדיון ובהצבעה בקשר להתנגדות או לערר. הוועדה המקומית טוענת כי סעיף זה מבהיר כי לא ייתכן שמגיש תכנית שאינו רשאי להצביע בדיון בוועדה בעניין התכנית שבה יש לו אינטרס, יקבל אפשרות, בשונה מכל מגיש תכנית אחר, להגיש ערר "בזכות" תוך עקיפת הוראות החוק והמועדים הקבועים בו, ועקיפת יו"ר הוועדה המחוזית.
הוועדה המקומית טוענת, כי לפיכך, היה על רמ"י ונציגיה להגיש בקשת רשות ערר, ולא ניתן היה לקבל את הבקשה לארכה, את הבקשה לעיון נוסף או את הערר, ויש לדחותם על הסף.
הוועדה המקומית טוענת, כי לא ניתן היה לראות בבקשה לארכה ככזו, מכיוון שהוגשה בין היתר על בסיס הנימוק כי קיים קושי באיתור נציגים נוספים שיצטרפו לערר, ועל כן ברור כי במועד הגשתה טרם חברו שלושה נציגים כאחד להגשת ערר, ועל כן לא קיימת סמכות להגשת ערר או בקשת ארכה להגשתו. זאת, כשם שאין סמכות ערר על ידי ממלא מקום של נציג.
הוועדה המקומית טוענת כי רמ"י אינה בעלת מעמד מיוחד המאפשר לה לפעול כרצונה בהתעלם מהחוק מהפסיקה, אלא להפך, עליה לפעול כדין ואף לפנים משורת הדין, ועל כן היה מקום לדחות את הבקשה לארכה על הסף, כפי שנעשה בהחלטת יו"ר הוועדה מיום 25.10.2020.
הוועדה המקומית טוענת כי בהתאם לסעיף 47א לחוק, מ"מ נציג רמ"י מצויה בניגוד עניינים מוסדי כפול ביחס לתכנית, שכן היא נציגת הגוף שיזם את התכנית וגם מי שהגישה "התנגדות עצמית" והעלתה טענות כנגד השינויים שנערכו בתכנית. מטעם זה, גם לא השתתפה בדיון בוועדה המחוזית ולא ישבה בו כחברה. הוועדה המקומית טוענת כי ניגוד עניינים מוסדי זה קיים גם ביחס להגשת ערר או בקשה לארכה להגשת ערר ביחס לאותה תכנית, על כן אין לראותה כאחד החברים הרשאים להגיש ערר בזכות לוועדה – והחוק מאפשר לה להגיש בקשת רשות לערור כיזם התכנית

הוועדה המקומית טוענת, כי הבקשה לארכה הוגשה בשיהוי, לאחר המועד האחרון להגשת ערר בזכות, גם אם הייתה קיימת זכות לכך: הבקשה לארכה הוגשה ביום 20.10.2020 בעוד שאת הערר ניתן היה להגיש לכל המאוחר עד ליום 18.10.2020 (וגם זאת רק מאחר שהמועד האחרון נפל על יום שישי). בנוסף, במועד זה הוגשה הבקשה על ידי מ"מ נציג רמ"י בלבד, ללא עמדות הצדדים ולכתובת דואר אלקטרוני שאינה רלוונטית, ורק ביום 3.11.2020 הוגשה הבקשה כראוי לראשונה, בשיהוי המצדיק את דחייתה.
הוועדה המקומית טוענת, כי לא חל כל שינוי בנסיבות שהצדיק עיון מחדש בהחלטה לדחות את הבקשה לארכה, וכן חזקה על מ"מ נציג רמ"י ועל רמ"י כי הם מודעים לדיון ולכך שעליהם לפעול על פיו, ולצרף חברי ועדה נוספים להגשת הבקשה לארכה. הוועדה המקומית טוענת כי האפשרות לקיום עיון חוזר בהחלטה תינתן רק במקרים חריגים, ורק מקום בו נתגלו נסיבות חדשות ומנימוקים כבדי משקל, ואילו במקרה זה ההחלטה בבקשה לעיון חוזר אינה עומדת בדרישות ההנמקה ושינוי הנסיבות הנדרשים לשם שינוי ההחלטה הקודמת.
הוועדה המקומית טוענת כי בנוסף לכך שלא הייתה הצדקה למתן הארכה, יש לזקוף לחובת רמ"י ויתר העוררים את התעלמותם מהוראות החוק ואת ציפייתם לקבל יחס מועדף המפלה אותם לטובה לעומת הציבור הרחב. הוועדה המחוזית טוענת כי לוחות הזמנים להגשת ערר רלוונטיים עבור כל הצדדים, ואף אם הארכה מתבקשת על ידי מגיש התכנית, יש צדדים נוספים העלולים להיפגע ממתן הארכה.
הוועדה המקומית מוסיפה כי שאלת "חשיבות הערר" נוגעת לשאלה אם ייבחנו באשדוד בשלב זה 250 יחידות דיור או 500, כלומר אין מדובר בתכנית בעלת חשיבות לאומית, וגם אישור התכנית כשהיא כוללת 250 יחידות דיור אינו סותם את הגולל על אישור יחידות דיור נוספות בשטח בעתיד. הוועדה המקומית מוסיפה כי העירייה חתמה מול רמ"י על הסכם גג להקמת 30,000 יחידות דיור, שלעומתן מדובר במספר זניח של יחידות דיור, ובעיקר כאשר הבינוי המבוקש ליתר יחידות הדיור בא על חשבון שטחי ציבור הנדרשים בראייה ארוכת טווח לפיתוח הסביבה.
הוועדה המקומית טוענת כי אין כל היבט עקרוני בכך שהוועדה המחוזית קיבלה את עמדתה, לאחר שבמסגרת ההתנגדויות הציגה צורך בשטחי ציבור בקרקעות שבידיה ושהיא אחראית עליהן.
הוועדה המקומית מוסיפה כי לו היה מדובר בהגשת ערר ברשות, סביר להניח שיו"ר הוועדה המחוזית הייתה דוחה את הבקשה, מכיוון שהיא אינה עומדת בקריטריונים שגובשו בפסיקה ובמוסדות התכנון למתן רשות להגשת ערר.

בדיון, הוסיפה הוועדה המקומית כי יש טעם לפגם בעובדה שיו"ר הוועדה דנה בערר, לאחר שבמסגרת העתירה המנהלית, ייצגה הפרקליטות באופן משותף את יו"ר הוועדה ואת רמ"י.
העוררים טוענים כי אם מדובר בטענה לפסלות יו"ר, היה צורך להעלותה באופן מסודר ובכתב, והדבר לא נעשה. העוררים טוענים כי אין מקום לפסילת חבר מוסד תכנון או ועדה מעין-שיפוטית בכל פעם שאותו חבר משנה את דעתו, וגם הייצוג המשותף בבית המשפט אינו פוסל את יו"ר הוועדה.

טענות העוררים

העוררים טוענים, כי הנימוק הנוסף לבקשת הארכה היה חשיבותו העקרונית של הערר, וכי מתגובת
הוועדה המחוזית עולה כי קיימת סוגיה עקרונית בעניין המשקל שניתן להתחשבות ברשות המקומית במסגרת החלטת הוועדה המחוזית, בהתחשב בכך שלא היו טעמים תכנוניים לדחיית התכנית המופקדת. העוררים טוענים כי המשמעות של בקשה להארכת מועד להגשת ערר היא אמנם עיכוב ההליך התכנוני, אך יש לבחון מי הנפגע ממנה, ובמקרה זה הנפגע הוא מגישת התכנית, שהגישה את הערר, ומבחינתה עדיף שיחול עיכוב מסוים בשל חשיבות העניין.
העוררים טוענים, כי שיקול נוסף לטובת מתן הארכה הוא הקושי של גופי המדינה, וחוסר הרצון מצדם להגיע לבית המשפט. העוררים טוענים כי בשל כך יש לאפשר לרמ"י מיצוי של ההליך התכנוני.

הוועדה המחוזית אינה מביעה עמדה בשאלת פסלות יו"ר הוועדה, וטוענת כי אין מקום להתייחס אליה וכי נטענה ללא בסיס.

סיכום

עו״ד שמרית גולן, יו״ ועדת העררים החליטה לקבל את הערר.

״מן הטעמים המפורטים לעיל, החלטנו פה אחד לדחות את טענות הסף, ולקבל את הערר בעיקרו״, כתבה בסיכום הדברים.
הוועדה המחוזית תקיים דיון חוזר בתכנית ותקבע את הוראותיה, לרבות היקף יחידות הדיור הכולל בשטחה. בתכנית ייקבעו הוראות שלביות שעל פיהן, הפיתוח בחלקה הדרום-מזרחי של התכנית יהווה שלב ב' למימוש, ובין התנאים שייקבעו למעבר לשלב ב' יהיה מימוש של שטחי הציבור המבונים והפתוחים הנדרשים לצורכי ייעוד המגורים ברובע. הדיון החוזר בתכנית יתייחס גם לטענות בדבר
הסכמה או אי-הסכמה לטבלאות ההקצאה, ומשמעותן להמשך קידום התכנית.בהתאם לטיב השינויים שיוכנסו בתכנית, תחליט הוועדה המחוזית אם יש צורך לשמוע טענות מטעם העלולים להיפגע מהשינויים, ועל אופן שמיעתן.

בחודש הבא, אפריל 2022, תתכנס שוב ועדת הערר ותדון שוב בתכנית.

אולי תתעניין ב...

הלוויתה של לובוב פוטכין שנרצחה על ידי בעלה תיערך היום

לובוב פוטכין נרצחה באכזריות על ידי בעלה בשבוע שעבר. היום (ראשון) היא תובא למנוחת עולמים …

2 תגובות

  1. העיר אשדוד תוכננה להקנות לתושבי העיר רמת חיים אורבנית גבוהה. לא יתכן שקרקע שתוכננה במקור כשטח ירוק בלב שכונת וילות תשמש לבניית רבי קומות!!!!! בשנים האחרונות אשדוד איבדה הרבה ממעמדה כעיר בעלת איכות חיים מעולה. פקקי התנועה הרבים, היעדר כניסות חדשות לעיר ותוספת כמות אדירה של בתים נוספים לתוך שטחה הקיים של העיר אלה גורמים ישירים לכך שכבר לא נעים להתנייד באשדוד, חבל מאוד. נקווה שרובע טו ישמור על צביונו כשכונת וילות.

  2. הזיכרון קצר, ראש העיר הבטיח אז שהשצפ ישאר ריאה ירוקה.
    דיבורים לחוד ומעשים לחוד.
    כל בר דעת יודע שזו מכה אנושה לתושבי האזור שהשקיעו את מיטב כספם ובחרו לחיות באיכות חיים גבוהה.
    אבל לגורמי העירייה או ליזמים בעלי השפעה יש אינטרסים אחרים.קרקע יקרה וטובת התושב לא מעניינת.בעלי אינטרס קובעים מה יהיה בעיר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.