הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

וועדת משנה לבניין עיר תתכנס מחר; על הפרק: מע"ר דרום| מכירת חיסול?

מחר, (שלישי), ה' ניסן תשע"ח, 27 במרץ 2018, בשעה: 16:00 תתכנס וועדת המשנה לבניין עיר במטרה לדון בסוגיות עירוניות משמעותיות הקשורות לבנייה.

 

הוועדה אומנם תהיה סגורה לקהל הרחב, אך מתגבשת קבוצה שתגיע ותמתין בחוץ לנציגי הציבור.

"בפעם הקודמת שהגענו, נמנעו מהחלטות בנושאים מהותיים וזה אומר שהנוכחות שלנו משמעותית וחיובית", אמרה לנו הבוקר תושבת העיר אשר הגיעה להביע את מחאתה מחוץ לישיבה בפעם הקודמת ובכוונתה להגיע גם הפעם.

הנושאים התכנוניים אשר עומדים על הפרק/תקציר:

בניית 850 דירות מגורים על חלק משטחי ציבור קיימים באיזור בית המשפט ברובע ב' (פארק בן גוריון). ככל הנראה, מדובר במגמה מתמשכת בעיריית אשדוד ותכנית דומה קיימת גם לגבי בנייה על חלק מהפארק הציבורי ברובע טו'.

 

תוספת דירות ברובע ג'.

 

מע"ר דרום – מתן אישור להפקדת תכנית בנייה של בניין בן 16 קומות. אומנם מבקר המדינה החליט, כי כל עוד לא קיימת תכנית כוללת למע"ר, לא יינתנו אישורי בנייה לכל פרוייקט בנפרד, אך ראינו, כי מכלל זה יוצא מהכלל הבניין הנוכחי.

בניין נוסף שהותרה המשך בנייתו הוא בניין המגורים בו רכש ראש העיר דירה וכך גם בתו.

כל יתר הקבלנים במע"ר – לא מאושר להם להמשיך או להתחיל בנייה.

המפסידים העיקריים: תושבי המע"ר והעיר כולה, שכן מדובר ברובע מרכזי מאוד, ללא מבני ציבור, אשר תושביו נשענים בלית ברירה על השירותים הציבוריים הניתנים ברבעים הסמוכים כדוגמת: גני ילדים, בתי ספר, מרפאה ועוד.

כאשר פנינו ליו"ר הוועדה לבניין עיר וסגן ראש העיר מר בוריס גיטרמן הוא השיב: "אינני זוכר אם יש נושא הקשור למע"ר בוועדה הקרובה".

 

רובע הסיטי (מרכז צימר) – הסדרת התקנה של צוברי הגז.

 

אישור תצ"ר (תכנית לצרכי רישום) ברובע יא'.

 

עדכון הנחיות מרחביות

 

התחדשות עירונית ברובע ב', מתחם בית המשפט – אשדוד

מ ט ר ו ת ה ת כ נ י ת:

יצירת מסגרת תכנונית להקמת כ-850 דירות למגורים וכן מוסדות ומבני ציבור, מרכז תחבורה,

שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, מתקנים הנדסיים ותכנית צל של כ – 880 דירות בהתחדשות

עירונית ע"י פינוי של כ – 303 דירות.

עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי יעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח למגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מרכז תחבורה, שטחים

פתוחים ציבוריים, דרכים, מתקנים הנדסיים.

ב. קביעת בינוי והנחיות בניה לכ-850 דירות.

ג. קביעת הוראות לבינוי וזכויות בניה למרכז תחבורה הכולל מסחר ותעסוקה.

ד. קביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לבניה לרבות קווי בנין מחייבים, מספר הקומות, שטחי בניה מרביים, זכויות בניה, וכן הנחיות לעיצוב אדריכלי.

ה. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות השטחים הפתוחים הציבוריים, השטחים למבני ציבור, כולל תשתיות ושירותים.

ו. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בניה.

 

דברי הסבר רקע , והחלטות מוסדות תכנון

מוגשת תכנית לתכנון חטיבת קרקע ציבורית בחלקו הצפוני של פארק בן גוריון, על רקע הצורך בהתחדשות עירונית ברובע ב'.

התכנית משנה את ייעוד השטח משטח למבני ציבור מיוחד (בית משפט השלום), שטח ציבורי פתוח ומתקן הנדסי לשטח למגורים ד', מבנים ומוסדות ציבור, דרך ומתקני תשתית נוספים.

התכנית מציעה תוספת של כ-850 דירות במתחם מתוך מטרה, כי לאחר אישורו, יהווה מתחם זה קרקע משלימה להנעת פרויקט ההתחדשות ל-303 דירת במגרשים סמוכים ברובע ב'. לשם כך נכללו במתחם, עיקר ההקצאות הציבוריות שיידרשו לטובת תוספת כ- 880 דירות מגורים ממערב לשד' הנשיא ויצמן . דירות אלה מקודמות בתכנית נוספת.

התכנית כוללת מסוף תחבורה ציבורית שהינו פועל יוצא מתכניות פיתוח התחבורה הציבורית באשדוד והוא עולה בקנה אחד עם ייעוד הקרקע למגורים וכולל בתוכו שטחי מסחר ותעסוקה.

 

הסדרת מתחם "באר משה" ברובע ג', אשדוד

מדובר על שטח בצפון רובע ג' בין שדרות משה סנה ובין רחוב האדמו"ר מבעל"ז.

מ ט ר ו ת ה ת כ נ י ת:

א. איחוד וחלוקה למגרשים.

ב. קביעת קווי בניין.

ג. תוספת דירות ללא הגדלת שטחי בניה המותרים בתכנית – תוספת 18 דירות לבניין העתידי, סך הכל 28 דירות.

ד. קביעת הנחיות בינוי.

ה. הסדרת דרכי גישה לעניין זיקת הנאה.

עמדת מח' תכנון עיר:

מקובל, יש להוסיף את הסימון המוסכם למקרא תשריט.

 

תוספת שימושים של מסחר ומשרדים במגרש המיועד למגורים , מגרש 111 ,רובע ז

רחוב אליעזר בן הורקנוס 5 , שכונה: רובע ז, אשדוד

מ ט ר ו ת ה ת כ נ י ת:

1 .תוספת שימושים של מסחר ומשרדים למגרש המיועד למגורים.

2 .שינוי קווי בנין.

3 .שינוי הוראות בינוי.

 

עיקרי הוראות התכנית:

1.תוספת שימושים של מסחר ומשרדים לתא שטח 165 המיועד למגורים ללא שינוי בשטח הכולל

המותר לבנייה במגרש. שטחי מסחר ומשרדים אינם עולים על %15 מכלל זכויות הבניה.

2 .שינוי בקווי בנין עפ"י פרוט הבאה:

קו בנין דרומי מ- 0.6 מ' ל- 0.3 מ' למבנה.

קו בנין מזרחי מ- 0.5 מ' ל- 0.4 מ' למבנה ול- 80.3 מ' למרפסות.

קו בנין מערבי מ- 0.5 מ' ל- 80.3 מ' למרפסות בלבד.

3 .שינוי בהוראות בינוי לעניין קביעת תכסית הקרקע – %70 משטח המגרש ושינוי במס' קומות מ-

8ק' + ק. עמודים ל- ק.קרקע + 5ק' + ק. חדרים על הגג + ק. טכנית חלקית.

לתכנית קיימים מתנגדים הטוענים, בין היתר, על פגיעה באיכות חיים של תושבי השכונה.

 

מע"ר דרום

מ ט ר ו ת ה ת כ נ י ת:

תכנית בינוי לתכנית 3/מק/ 2179 תואמת תב"ע.

מטרת התכנית להציע בינוי ופיתוח בהתאם לזכויות המאושרות.

א. זכויות בניה לפי תכנית בתוקף משנת 2009.

  • קומות:

  • 15 קומות מעל מפלס כניסה קובעת

  • 1 קומת מגורים מתחת למפלס כניסה קובעת (ללא זכויות בניה)

סה"כ קומות: 16 קומות, ללא קומת מתקנים וחדרים טכניים.

  • מס' דירות: 51

ב. התייחסות למוצע בתכנית הבינוי

התכנית מציעה מבנה מגורים במגרש, הכולל: קומת קרקע+14 קומות, קומת גג למתקנים טכניים וקומת מרתף לחניה.

ככלל, עיריית אשדוד רואה את התכנון המוצע בחיוב, אך נדרשים מס' תיקונים טכניים.

ג. המלצה

התכנית תואמת תב"ע קיימת ומאושרת ולכן ניתן לאשר את התכנית בינוי בכפוף לתיקונים, ובהתאם להערות תכנוניות.

מרכז צימר, אשדוד

רחוב דרך בגין מנחם 7 , אשדוד

מ ט ר ו ת ה ת כ נ י ת:

איחוד וחלוקה לטובת הסדרת הטמנתם של צוברי גז והמרת שטחים שלא נוצלו ממגורים ובריכה למשרדים.

עיקרי הוראות התכנית:

איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ללא שינוי בשטח כל ייעוד, במטרה לאפשר הטמנת צוברי גז עבור מבנה המגורים והמרת שטחים שלא נוצלו ממגורים ובריכה למשרדים.

דברי הסבר רקע , והחלטות מוסדות תכנון

התכנית באה להסדיר הטמנתם של צוברי גז, שהוצבו במגרש ציבורי, במקום במגרש המגורים, אותו הוא משרת. זאת בהמשך להחלטת המועצה מ-15/08/07 ,אשר אישרה את חילופי הקרקע.

 

תיקון תצר היסטורי -רחוב נחל הבשור רובע י"א

מ ט ר ו ת ה ת כ נ י ת:

מוגש תצ"ר לתיקון תצ"ר היסטורי מ-1974 על פיו נרשמו חלקות ללא התאמה לצורתם בתב"ע התקפה.

מטרת הדיון:

התשריט מובא לדיון נוסף לאור בקשת המודד לביטול דרישה שהוצבה בדיון קודם – להתאמה מוחלטת של צורת החלקות המוצעות בתצ"ר לצורת המגרשים בתבע"ות המאושרות.

מדובר בתצ"ר (=תכנית לצרכי רישום) הבא להסדיר מצב קיים מזה עשרות שנים והמבוסס על תכנית (תב"ע) שאושרה בשנת 1974 .

חוות דעתה של הלשכה המשפטית:

תכנית זו אושרה בתקופה שבה עריכת תשריטים נעשתה באופן שונה מהאופן בו נערכים תשריטים כיום וברמת דיוק מופחתת מטבע הדברים בשל השוני באמצעי המדידה והשרטוט. בהתאם לכך, יתכנו מצבים בהם החלוקה על פי התשריט אינה מדויקת ואינה מתאימה למצב בפועל, כפי המקרה דנן. לכך יש להוסיף, כי החלוקה המוצעת עפ"י התצ"ר הנדון לא רק שמתאימה למצב בפועל, אלא מובילה לתוצאה שבה הגריעה מהשטח הציבורי היא פחותה.

בהתחשב באמור ובכך ניתן לומר כי הסטיה בין התצ"ר התואם למצב בפועל לבין תשריט של התכנית משנת 1974 ,היא סטייה מקובלת בנסיבות העניין המיוחדות כאמור, ובהתאם – עמדתי היא כי ניתן לאשר את התצ"ר המוצע ולראות בו כתואם את תשריט התכנית.

 

הנחיות מרחביות לפי חוק התכנון והבניה תיקון 101 סעיף 145ד

דברי הסבר רקע , והחלטות מוסדות תכנון

בתאריך 1 לאוגוסט, 2014 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה אשר בין מטרות התיקון:

  • חיזוק השלטון המקומי תוך הגדלת האחריות והמחויבות של נבחרי הציבור.
  • הגדלת עצמאות הועדה המקומית.
  • פיתוח תרבות קבלת החלטות הוגנת ויעילה בדגש על סופיות הדיון
  • שיפור איכות הבניה.
  • יצירת שקיפות וודאות תכנונית ויזמית.
  • קיצור וייעול תהליכי תכנון.

מסמך הנחיות העיצוב הקרוי הנחיות מרחביות הינו מסמך סטטוטורי אשר בהיותו מאושר ע"י הוועדה המקומית מקבל מעמד של חיקוק. המסמך נערך, תוקף ואושר ע"י גורמי העירייה השונים אשר עיסוקם קשור במרחב הציבורי. החל מגורמי תשתית, נוי, תברואה וכלה בגורמי רישוי, תכנון ותחבורה. מטרת המסמך הינה לשקף ליזמים ולמתכננים את מדיניות הרשות בעניין עיצוב פני העיר, המרחב הציבורי והמרחב הפרטי הגובל בו.

במסגרת הרפורמה והרישוי המקוון לא יכול הצוות המקצועי עוד להנחות, לתאם או לשנות את התכנון המוגש לו אלא אם הינו סותר את ההנחיות הכתובות אשר ניתנו למגיש בעת קבלת המידע להיתר. הליך זה עשוי להאיץ את תהליכי התכנון היות שלאחר קבלת המידע להיתר קיימת וודאות תכנונית ככל שהתכנון איננו סותר את המופיע בהנחיות. היעדר הנחיות משאיר את הפרשנות לגורם המגיש את הבקשה ועל כן מסמך זה המובא לאישור הוועדה הינו מסמך מפורט מאוד המשאיר מחד מקום

ליצירתיות תכנונית אך מאידך מגביל תכנון שאיננו עומד באמות המידה הסבירות ו/או התואמות את המדיניות העירונית.

ההנחיות המרחביות מפורסמות באתר האינטרנט העירוני ונמסרות למתכנן בעת הגשת בקשה למידע להיתר. את ההנחיות ניתן לשנות במסגרת החלטת וועדה מקומית בלבד. ניתן להגיש התנגדות להנחיות המרחביות במסגרת 30 יום לאחר פרסומן באינטרנט.

גרסת ההנחיות המרחביות האחרונה נידונה ואושרה בוועדה המקומית בחודש יולי 2017.

מטרת המסמך

קביעת סטנדרטיזציה וכללי עיצוב לתכנון המרחב העירוני על ידי קביעת הנחיות תכנוניות פיזיות למרחב הפרטי והציבורי. ההנחיות הינן נדבך המשלים את הראיה הכוללת של תפישת התכנון בעיר אשדוד ופורט באופן פרקטי את המשמעויות העיצוביות הפיזיות של המרחב הבנוי.

מסמך ההנחיות מספק כלים תכנוניים אחידים ליצירת פרויקטים בעלי זהות ושייכות תוך הקפדה על

איכות תכנונית ועיצובית ייחודיים לעיר אשדוד.

אולי תתעניין ב...

אימה ברובע ו׳: לקח נערה בת 14 לביתו ואנס אותה

זוועה ברובע ו׳: בן 40 חשוד שלקח נערה בת 14 ואנס אותה בביתו ברובע ו׳ …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.