הוועדה המחוזית: "בנייה רוויה ברובע ט"ו הינה אידאלית והכרחית בצו השעה"| שובה של מחאת תושבי רובע ט"ו?

בשבוע שעבר, 31/12/18, התכנסה הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במטרה לדון על הבניה הרוויה בלב רובע ט"ו. הסוגיה אשר הוציאה את תושבי רובע לרחובות להפגנות ולעתירות כנגד, עודנה על הפרק וככל הנראה, לא צפויה להסתיים בקרוב.

נוכחים מוזמנים בוועדה:

ד"ר לסרי יחיאל – ראש העיר אשדוד

אילן בן עדי – מנכ"ל עיריית אשדוד

דורון חזן – מהנדס הועדה המקומית אשדוד

אייל דוידוביץ' ראש מנהלת הסכם גג עיריית אשדוד

נריה דולב – מנהל אגף תכנון עיריית אשדוד

אייל אילוז, עו"ד – יועץ משפטי לועדה המקומית אשדוד

עמליה אברמוביץ – רשות מקרקעי ישראל – מגיש התכנית

אסף שקד – תיק פרויקטים ז.ט. בע"מ – עורך התכנית

שגיא רייזנר – תיק פרויקטים ז.ט. בע"מ – עורך התכנית

נופר סנדלר יונאי – תיק פרויקטים ז.ט. בע"מ – עורך התכנית

סיג שקמה – סגנית ראש תחום בכיר לתכנון – רמ"י ירושלים (התנגדות עצמית)

ורד ישולה – יועצת תנועה ותחבורה – רעמ הנדסת כבישים ותנועה

אופיר קהת – פרוגרמה צוות התכנון – חלופה קהת בע"מ

אלינור שוקרון – יועצת סביבתית – לשם שפר איכות סביבה

זיו גורן – ח.ג.מ. מהנדסים – יועץ מים ביוב וניקוז

עופר צחר – תושב רובע ט"ו

אביחי לישאור – תושב רובע ט"ו

שאול כהן – ש. כהן הנדסה בע"מ

דויד זיו, עו"ד – מטעם שמעון כצנלסון ועו"ד אורית אלמוזלינו רייז – תושבי רובע ט"ו ואח'

קרן ועמיר כהן – תושבי רובע ט"ו

איציק סלובו – משרד הבריאות נפת אשקלון

ניצה צפריר – לשכת תכנון מחוזית

טל דורי – לשכת תכנון מחוזית

לפני הבחירות, באחת מישיבות מועצת העיר, התריס ד"ר לסרי בתושבי רובע ט"ו שהגיעו במטרה למחות על ההחלטה לבנות בניה רוויה בלב שכונת הווילות ואמר, כי " כמות הדירות שייבנו לא תקטן, ואם יועצי התחבורה יאשרו לו לבנות יותר הוא ייבנה יותר". אמירה זו התסיסה את קהל התושבים ביציע והתחושות בקרב חלק מתושבי הרובע היו קשות מאוד. באופן מפתיע לטובה, החליט ראש העיר כעת, כחודשיים לאחר הבחירות, לעמוד בפני הוועדה המחוזית לבניין עיר ודווקא להתנגד לתכנית הזו, אותה התכנית בה תמך תמיכה מלאה מקצה לקצה רק לפני חודשים ספורים. מה גרם לראש העיר לשנות את עמדתו? נזכיר, כי באותה ישיבת מועצה הבטיח ד"ר לסרי, כי הדירות שייבנו ברובע ט"ו ימכרו במחירים של 800-850,000 ש"ח וכי מחירים אלו יהיו נגישים לזוגות צעירים. האם כעת זנח ד"ר לסרי את הצעירים בבואו להתנגד לתכנית? או שמא הבין ד"ר לסרי, כי לא יכולה להיות לו שליטה על המחירים שידרשו קבלני הביצוע בפרויקט? שמא חושב ד"ר לסרי להפחית את כמות הדירות ומנגד, לא לשלוט במחירי הדירות למכירה?

הופיעו בפני הועדה והשמיעו התנגדותם לתכנית:

לסרי יחיאל – ראש העיר אשדוד

עופר צחר – תושב רובע ט"ו

אביחי לישאור – תושב רובע ט"ו

שאול כהן – תושב רובע ט"ו

דויד זיו, עו"ד – מטעם תושבי רובע ט"ו ואח'

קרן כהן – תושבת רובע ט"ו

סיג שקמה – סגנית ראש תחום בכיר לתכנון – רמ"י ירושלים (התנגדות עצמית)

כן הופיעו בפני הועדה והשיבו להתנגדויות:

עמליה אברמוביץ – רשות מקרקעי ישראל

אסף שקד – תיק פרויקטים ז.ט. בע"מ

שגיא רייזנר – תיק פרויקטים ז.ט. בע"מ

ורד ישולה – יועצת תנועה ותחבורה

אלינור שוקרון – יועצת סביבתית

רקע להחלטה לבנות בנייה רוויה בלב רובע ט"ו:

התכנית מוצעת במרכז רובע טו', בפינת הרחובות גורדון ורוטשילד, בשטח מאושר למבנים ומוסדות ציבור ולשצ"פ. התכנית מציעה עיבוי במרכז הרובע ע"י הוספת 694 יח"ד בבנייה רוויה הכוללת חזית מסחרית ושטחים למבני ציבור.

הבינוי המוצע הינו למבנים בני 27-13 קומות. סביבת התכנית המיידית מאופיינת במבני מגורים נמוכים, בני קומה עד שתיים. הוועדה המחוזית החליטה על הפקדת התכנית בתנאים ביום ה- 2/10/2017.התכנית הועלתה לדיון חוזר בדבר הפקדתה ביום ה-26/2/2018 לצורך הפקדת טבלת הקצאה עדכנית (עקב עריכת חלוקה חדשה בשטח התכנית) ובחינת נושא ההצללה.

לעניין נושא ההצללה, החליטה הוועדה, בעת הדיון כאמור, על הנמכת שלושת המבנים הפונים לרחוב גורדון ב- 6-3 קומות, תוך הפחתה של 54 יחידות דיור.

לתכנית הוגשו 6 התנגדויות:

התנגדות מס' 1 -ע"י גב' שקמה סיג- סגנית ראש תחום בכיר לתכנון מרחב ירושליים ברמ"י- התנגדות עצמית.

התנגדות מס' 2 -ע"י אדר' דורון חזן- מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד.

התנגדות מס' 3 -ע"י עו"ד דויד זיו- מטעם מר שמעון כצנלסון ועו"ד אורית אלמוזלינו ואחרים.

התנגדות מס' 4 -ע"י מר שאול כהן –תושב רובע ט"ו.

התנגדות מס' 5 -ע"י קרן ועמיר כהן – תושבי רובע ט"ו

התנגדות מס' 6 -ע"י מר אביחי לישאור ומר עופר צחר- תושבי רובע ט"ו. להתנגדות צורף מסמך חתימות תמיכה של 97 אנשים מבלי שצורפו תצהירים מטעמם ותוך שכותרת המסמך הוספה בכתב יד.

החלטה:

הוועדה שמעה את ראש העיר ובחנה את טענות המתנגדים, הן בכתב והן בע"פ, בשים לב להתייחסויות מהנדס הועדה המקומית, עורך התכנית והיזם ומחליטה כלהלן:

הועדה המחוזית הפקידה תכנית זו מתוך הכרה בשינוי שהתכנית מציעה ברובע טו'. זהו שינוי ברוח צו השעה, התואם מדיניות הממשלה התומכת בהוספת יח"ד, הגדלת צפיפות יחידות והגברת אינטנסיביות עירונית תוך שמירה, ככל הניתן, על שטחים פתוחים.

הרשות המקומית הציגה בפני הועדה חלופה סכמתית המצמצמת את מספר יח"ד ל- 200 .לעומת זאת, רשות מקרקעי ישראל הציעה מספר חלופות המצמצמות את היקף יח"ד ל- 550-500 יח"ד במצגת מנומקת.

הועדה רואה בתכנית המוצעת תכנית חשובה המשפרת את המרחב הקיים, מייצרת כיכר עירונית, משלבת בין מבני הציבור והשטח הציבורי הפתוח וקובעת עירוב שימושים. כמו כן, מציינת הועדה כי התכנית אושרה מבחינה פרוגרמטית וכן מבחינה תחבורתית גם בהתייחס ל- 700 יח"ד במרחב זה.

יחד עם זאת, בעת הדיון ובמסמכי ההתנגדויות עלו שתי סוגיות מהותיות שיש לדעת הוועדה לבחון כבסיס לקבלת החלטה בתכנית:

א. הטענה כי אין צורך במסחר בהיקף המוצע בתכנית מאחר והמסחר המאושר ברובע אינו בשימוש.

ב. הטענה כי התכנון המוצע יצור הצללה על 11 בנייני מגורים ברחובות יעל ונעמי, ייצור הצללה עצמית על חלק מהמבנים ובמיוחד על מבנה ביה"ס ומבני גני ילדים וכן יצליל על השצ"פ המרכזי וכי ניתן להציע מיקום אחר של הייעודים השונים באופן שיטיב בהרבה את מצב ההצללה.

הוועדה מבקשת ממגיש התכנית לערוך בדיקה נוספת בטענות האמורות לעיל ומורה להגיש לוועדה בדיקה פרוגרמטית ותיעוד שימוש בפועל לשטחי המסחר הקיימים והמאושרים ברובע טו וברובעים הסמוכים לו. כמו כן על מגיש התכנית להציע מספר חלופות תכנון, בליווי מודלים לבדיקת הצללה, שיציעו הקטנת השפעות ההצללה כאמור, לרבות חלופות המצמצמות את מס' יח"ד בתכנית תוך שימת לב לעיבוי רובע טו' והוספת יח"ד באופן משמעותי ברובע, כפי שנאמר בפתיח להחלטה זו.

הוועדה מציינת, כי המיקום המרכזי של התכנית הינו אידאלי לעיבוי מרקם השכונה וליצירת מרחב איכותי ברובע.

הועדה מבקשת, בנוסף, לקבל מעיריית אשדוד הנמקה מפורטת להצעתם לצמצום מספר יח"ד ל- 200.

על מגיש התכנית להגיש ללשכת התכנון המחוזית, לועדה המקומית ולמתנגדים, בתוך 60 יום את המידע כאמור.

סוף דבר | שורה תחתונה:

הוועדה תשוב לדון בתכנית, בדיון פנימי, לאחר קבלת החומר כאמור.

לפי רוח הוועדה ניתן לשער, כי הסיכויים לביטול התכנית כמעט לא קיימים וגם בעניין הפחתת כמות הדירות המתוכננת, לא נרשמו סיכויים גבוהים במיוחד. האם עובדה זו תחזיר את תושבי רובע ט"ו לרחובות העיר למחאה?

תמונה מתוך הפגנת תושבי רובע ט"ו מול ביתו של ראש העיר, נובמבר 2017

אולי תתעניין ב...

אזכרת 11 חודשים לפטירתה של הצדקת רחמה אמסלם ז״ל

עצרת התעוררות והספדים במלאת 11 חודש לפטירתה של הצדקת רודפת צדקה וחסד מרת רחמה אמסלם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

שינוי גודל גופנים