הסטוריז של אשדוד היום

העלה סטורי

ג'קי בן זקן משיב לפרסום פסק הדין: "נפלה שגיאה משפטית ולכן נגיש ערעור"

בית המשפט בתל אביב דחה תביעה של ג'קי בן זקן לפסוק לטובתו ולטובת מנהל הכספים שלו: ג'ק כהן וחברה בבעלותו של בן זקן, סכום של 207,520 ₪ ובנוסף, חייב אותו על הוצאות שכר טרחה של הנתבעת. מפסק הדין עולות שאלות קשות בנוגע להתנהלות התובעים. האם הנתבע ידרוש כעת את יתרת הסכום שטרם שולמה לו? ג'קי בן זקן בתגובה: "נגיש ערעור"

 

ב- 12 ביוני 2018, התקבל פסק דין בנוגע לתביעה של ג'קי בן זקן את חברת גרונדמן ושות' חברה לייבוא ושיווק מוצרי ספורט בע"מ, המיוצגת ע"י עו"ד שרון לוין

התובעים הם: ג'קי בן זקן; ג'ק כהן – איש הכספים של בן זקן; חברת סקטור 55 סחר וקמעונאות בע"מ ואותם ייצג עו"ד מור כהן, שהוא גם אח של ג'ק כהן.

פסק דין ניתן בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו ב- 12/6/18, לפני כבוד השופטת הבכירה דורית קוברסקי.

רקע

ג'קי בן זקן הוא התובע, איש עסקים ובעל מניות יחיד בחברת סקטור 55. ג'ק כהן הוא תובע נוסף, מנהל כספים ושכיר בקבוצת החברות שבבעלות בן זקן. הנתבעת, גרונדמן ושות' חברה לייבוא ושיווק מוצרי ספורט בע"מ, הגישה תביעה כספית נגד התובעים בבית משפט שלום בת"א. ביום 7.11.2013 ניתן פסק דין אשר חייב את התובעים (בן זקן, כהן וסקטור 55) לשלם לגרונדמן 731,193 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 15.6.2010 ועד התשלום בפועל, בתוספת הוצאות משפט בסך 20,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 7.11.2013 ועד התשלום בפועל. מיד לאחר מתן פסק הדין גרונדמן הוציאה מכתב דרישה לפיו על התובעים לשלם לה 846,428 ₪.

בהתאם לפסק הדין בן זקן וכהן משכו 6 המחאות מחשבון סקטור החל מיום 21.1.2014 ועד 25.6.2014 שסכומם הכולל עומד על 626,428 ₪. גרונדמן אישרה בקבלה שהוציאה שההמחאות התקבלו אצלה.

על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי וביום 12.2.2015 בית המשפט המחוזי הפחית את הסכום שעל בן זקן וכהן לשלם לגרונדמן ובאופן זה קבע שעל גרונדמן להשיב לתובעים 181,193 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה.

טענות הצדדים

מה בן זקן טוען?

בן זקן, כהן וסקטור 55 – הם התובעים והם הגישו את תביעתם בסדר דין מקוצר. לטענתם, הם שילמו את מלוא הסכום שנפסק בפסק הדין באמצעות ההמחאות ובצירוף תשלום של 200,000 ₪ במזומן, באמצעות כספים שהחזיק עו"ד שחר בן עמי , אשר ייצג את גרונדמן לאורך כל ההליך. היות שבית המשפט המחוזי הפחית את הסכום שנפסק ב-181,193 ₪ על גרונדמן להשיב להם סכום זה כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית ובסך הכל 207,520 ₪.

מה חברת גרונדמן טוענת?

גרונדמן כפרה בטענה שהתובעים סילקו את מלוא חובם על פי פסק הדין. לשיטתה, נותרה יתרת חוב בסך 200,000 ₪ עליה מעולם לא הסכימה לוותר. בכל מקרה, בחישוב הסכומים בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ובהפחתה של הסכומים ששולמו, התובעים נותרו חייבים סך של 20,240.96 ₪ נכון ליום 22.7.2015.

דיון

איך "נוני" קשור לסיפור הזה?

מאיר אלמוזלינו, המכונה "נוני", בפי רבים, מתווך במקצועו, הוא אח של בן זקן שהוא בעל השליטה בחברת א.פ.צ. השקעות בע"מ, אשר הייתה בשליטת מנופים פיננסיים לישראל בע"מ. ככל הנראה, וכפי הרשום בפסק הדין, נוני הכיר את בן עמי ולכן התעניין אצלו אם הוא מכיר מישהו שעשוי להיות מעוניין ברכישת מלון "אולימפיה" בת"א ממנופים. בן עמי, אשר ייצג את החברה Corporate Funding Partners LLC, הודיע לו שהיא מעוניינת ברכישתו. כך החל מו"מ בין החברה האמריקאית למנופים במסגרתו הוחלפו מספר טיוטות. בטיוטת ההסכם הסופית, מנופים חזרה בה מההבנות ו/או ההסכמות, בטענה שבעל מניות המיעוט הפעיל את זכות הסירוב המוקנית לו. בן עמי הגיש בשם החברה האמריקאית המרצת פתיחה (2026/12) לאכיפת ההסכם ובמסגרתה גם בקשה למתן צו מניעה זמני שימנע ממנופים למכור את המלון למישהו אחר. בית המשפט קבע, שתנאי למתן הצו הוא הפקדה של 150,000 ₪. בשלב זה, בן עמי פנה לנוני וביקש ממנו לאתר שותף לחברה האמריקאית, שייקח על עצמו את מימון הערבות. נוני פנה לאברהם סויסה, בן דודו תושב צרפת ואיש עסקים בתחום הנדל"ן, והציע לו להיכנס כשותף ולממן בשלב זה את הערבות, אותה יוכל לקבל בחזרה בתוספת 50,000 ₪ לכל סכום שייפסק כפיצוי על ידי בית המשפט. סויסה הסכים להצעה, ובהתאם לכך הועבר ביום 14.1.2013 מכתב לבן עמי המפרט את האמור.

בסופו של יום, מנופים והחברה האמריקאית הגיעו לפשרה שבמסגרתה מנופים שילמה לחברה האמריקאית פיצוי בסך 100,000 ₪. סויסה היה זכאי אפוא לקבל את כספו בחזרה בתוספת של 50,000 ₪ כפי שהובטח לו.

בשלב זה, על פי עדותו הראשית של נוני, בן עמי אמר לו שבהליך שייצג את גרונדמן נגד סקטור נפסק שסקטור צריכה לשלם לה 800,000 ₪. בן עמי הציע, שמתוך סכום זה 200,000 ₪ ישולמו לסויסה על ידי סקטור וסכום זה יקוזז מחובה כלפי גרונדמן. סקטור הסכימה לאמור לעיל ושילמה 200,000 ₪ ישירות לסויסה (20,000 ₪ במזומן ו-12 שיקים בסך 15,000 ₪ כל אחד). נוני גם הוסיף, שבן עמי אמר לו שגרונדמן חייבת לו שכ"ט בסכום העולה על 200,000 ₪. על כך גם חזר בחקירתו הנגדית ואישר שלא היה לו כל קשר עם גרונדמן.

בעדותו הראשית, כהן חזר על הצעתו של בן עמי והוסיף שגרונדמן הסכימה לקיזוז, והוא דאג לקבל מכתב ערוך וחתום על ידי בן עמי מיום 5.1.2014 המאשר פירעון מלא ומוחלט של החוב על פי פסק הדין. במסגרת חקירתו הנגדית הודה שהעביר את כתב הסילוק לבדיקת באי כוחו, אישר שבכתב הסילוק אין זכר לסך של 200,000 ₪ ששולמו לסויסה, הסכים "שהסידור" שהסכום ישולם ישירות לסויסה מעורר סימן שאלה לעניין הסכמתה של גרונדמן, ולבסוף גם הודה שאינו יודע אם גרונדמן ידעה או לא ידעה. כהן הוסיף, שבן עמי אמר לו שגרונדמן חייבים לו שכ"ט מעבר ל-200,000 ₪ ולכן ביקש שהסכום ישולם לסויסה והיתרה לגרונדמן בששה תשלומים, אך בהמשך אישר שלבן עמי היה חוב אישי לסויסה.

מנגד, מטעם גרונדמן ניתן תצהיר עדות ראשית של שפר. ב"כ התובעים ויתר על חקירתו הנגדית, ומכאן שאיננו חולק על העובדות המפורטות בתצהירו. על פי תצהירו של שפר, גרונדמן הסכימה רק לפריסת החוב על פי פסק הדין, אך מעולם לא הסכימה לוותר על יתרתו, כפי שגם עולה מהקבלה שהוציאה בה נרשם שהסכומים על פי השיקים הם "על חשבון". בהתאם לכך, ביום 2.10.2014 וכן ב-31.12.2014 גרונדמן פנתה במכתבי דרישה לתובעים, תוך הדגשה שלא ידעה ולא הסכימה לכתב הסילוק שנרשם על ידי בן עמי.

עו"ד שחר בן עמי – הושעה מלשכת עורכי הדין

בן עמי זומן על ידי הצדדים למתן עדות. על פי עדותו, הוא הושעה מלשכת עורכי הדין בעקבות תלונה ששלח יד בכספי נאמנות והוכרז כפושט רגל החל מיולי 2015. בן עמי אישר שסך של 200,000 ₪ שקיבל מהתובעים לא הועבר לגרונדמן ,בשל חוב אישי שהיה לו לנוני; כי הוא פעל על דעת עצמו וכי גרונדמן לא הסכימה להפחית מסכום החוב שלה. בן עמי גם הוסיף שמלוא שכר טרחתו עבור הייצוג של גרונדמן שולם לו.

סימני השאלה שהעלתה כבוד השופטת הבכירה קוברסקי

בסיכומיהם מסכימים התובעים, שסמיכות האירועים, ההשקה בין הצדדים המעורבים והעובדה שבן עמי היה מעורב בשני התיקים, הביאה למבנה הסדר התשלומים. בהקשר זה הוסיפה כבוד השופטת הבכירה קוברסקי, שברור שבן עמי, שהכיר את כל הנפשות הפועלות, הוא זה שטווה קשרים עם בן זקן ובני משפחתו במסגרת ההליך האחר, ועובדה זו אפשרה לו לפנות לנוני ולהציע ש-200,000 ₪ ישולמו לסויסה באמצעות שיקים של סקטור. עוד הוסיפה, שהתיאור העובדתי נשוא ההליך האחר מעורר מספר סימני שאלה: למשל, כיצד החברה האמריקאית שהתכוונה לרכוש מלון לא הצליחה לממן ערבות לצורך בקשה לצו מניעה?; או מה הניע את נוני, אחיו של בן זקן, לגייס את סויסה בן דודו של בן זקן, על מנת שזה יסייע לחברה האמריקאית בהליך נגד בן זקן, כאשר אותו סויסה הוא זה שקיבל 200,000 ₪ מסקטור, שכאמור בשליטת בן זקן?, "אשר אינני צריכה להידרש להם במסגרת הליך זה", אמרה כבוד השופטת אך עדיין מצאה לנכון להעלות את סימני השאלה בפסק הדין הזה.

פעולת עו"ד בן עמי – בטלה מעיקרה עקב ניגוד עניינים מובהק

אין חולק שבן עמי, שייצג את גרונדמן לאורך כל ההליך, היה שלוח שלה ומבחינה זו "שלוחו של אדם כמותו, ופעולת השלוח, לרבות ידיעתו וכוונתו, מחייבת ומזכה לפי העניין את השולח" . אך כאשר הפרת חובת הנאמנות היא כה חמורה עד כי היא גוררת פעולה תוך חריגה מההרשאה, אזי הפעולה בטלה מעיקרה והיא איננה מחייבת או מזכה את השולח. במקרה כזה, אפילו אם הצד השלישי היה תם לב, הוא יוכל לתבוע את נזקו רק מהשלוח ולא מן הנמנע שיימצא את עצמו בפני שוקת שבורה.

יישום האמור לעיל במקרה הזה,  מוביל למסקנה שיש לראות את פעולת בן עמי כבטלה מעיקרה. בן עמי לא רק הפר את חובת הנאמנות המוטלת עליו כמי שייצג את גרונדמן, אלא גם פעל בניגוד עניינים מובהק. גרונדמן אמנם הוציאה את מכתבי הדרישה לתשלום יתרת החוב על פי פסק הדין 9 חודשים לאחר קבלת השיקים, אך אין בעובדה זו לכשעצמה כדי להצביע על ויתור מצידה על יתרת חובם של התובעים כלפיה. גרונדמן לא ידעה ובוודאי שלא הסכימה שחובם של התובעים כלפיה (במסגרת פסק הדין) יקוזז על דרך תשלום חוב אישי של בן עמי לנוני, או כל חוב אחר בהליך אחר.

השופטת ציינה, כי בעיניה סביר, שהתובעים ידעו שבקשתו של בן עמי איננה מקובלת על גרונדמן, או למצער היה עליהם לדעת זאת. הסתפקות התובעים לאחר שהתייעצו עם בא כוחם בכתב הסילוק שנרשם על ידי בן עמי, אשר אין בו זכר ל-200,000 ₪, אומרת דרשני. בקשתו של בן עמי לכל הפחות הייתה צריכה לעורר אצלם חשד אך בנסיבות תיק זה אף יותר מכך.

פועל יוצא של האמור לעיל הוא, שהתובעים לא שילמו את מלוא חובם על פי פסק הדין. היות שבמסגרת פסק הדין של בית המשפט המחוזי הופחת סכום החוב בכ-200,000 ₪ הרי שדין התביעה להידחות.

 

סוף דבר

כבוד השופטת דורית קוברסקי החליטה לדחות את התביעה וחייבה את התובעים ביחד ולחוד לשלם לנתבעת הוצאות לרבות שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪.

 

פסק דין זה ניתן ב- כ"ט סיוון תשע"ח, 12 יוני 2018, בהעדר הצדדים.

תגובתו של ג'קי בן זקן  ל"אשדוד היום", הגיעה ביום שני, 30/7/18 והרי היא במלואה וכלשונה:

"מדובר בתביעה, שהגישה חב' סקטור כנגד חב' גרונדמן להשבת סך של 200,000 ש"ח בגין חוב, שלימים בוטל. התשלום לחב' גרונדמן בוצע באמצעות תשלום לעורך דינה של גרונדמן. עוה"ד של חב' גרונדמן אישר והודה, כי קיבל לידיו את מלוא הכספים מחב' סקטור, אולם, בשל קשיים כלכליים שאליהם נקלע, לא העבירם למרשתו (חב' גרונדמן).

גרונדמן טענו, כי עורך דינם לא העביר לידיהם את הכספים שקיבל מסקטור, ולכן אין לחייב אותם בהשבת התשלום לידי סקטור, אלא יש לחייב את עורך דינם באופן אישי. 

בית המשפט קיבל את עמדתה של חב' סקטור וקבע, כי עוה"ד היה אכן שלוח של חב' גרונדמן, אל מאחר והכספים לא הגיעו, בסופו של דבר, לידי גרונדמן, הרי שחב' גרונדמן איננה חייבת בהשבת הכספים לסקטור.

מדובר בפסק דין שנפלה בו שגיאה משפטית ועל כן הוגש עליו ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב". 

קרדיט צילום: טל אקוקה

אולי תתעניין ב...

ראש העיר בפניה לציבור: ״לא להיות שאננים״- חדשות אשדוד היום

ראש העיר בפניה לציבור: ״הפסקת האש עדיין לא נכנסה לתוקף, נא לא להיות שאננים ולהמשיך …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.